ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Lees hier onze beknopte levering/plaatsingsvoorwaarden.

 • Indien u de schutting door ons laat plaatsen dient de plek waar de nieuwe schutting komt te staan bouwrijp te zijn. Dat wil zeggen een strook van ca. 50 cm vrij van obstakels zoals: straatwerk, oude schutting (afgebroken palen), beplantingen en hagen, funderingen, leidingen etc.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan kabels of leidingen. Indien u twijfelt over de aanwezigheid hier van kunt u een graafmelding aanvragen bij het kadaster.
 • Bij aanvang werkzaamheden dient de opdrachtgever altijd aanwezig te zijn. U dient zelf de lijn en hoogte van de schutting aan te geven.
 • Onze werkzaamheden bestaan uit; Het uitzetten van de schuttinglijn, het graven/boren t.b.v. de betonpalen en betonplaten, het waterpas plaatsen van de schutting en alle bijkomende afwerkingspunten.  Straatwerk of beplantingen vallen niet onder onze werkzaamheden.
 • Garantie: BETON; 20 jaar garantie tegen betonrot en productiefouten, geen garantie op haarscheuren en verkleuring. HOUT; Grenen en Vuren 10 jaar, Hardhout en Nobifix 20 jaar garantie tegen houtrot en productiefouten, geen garantie op haarscheuren en verkleuring. MONTAGE; 1 jaar garantie op de montage, stormschade valt niet onder de garantie.
 • De betaling kan vooraf per bankoverschrijving of contant na het plaatsen van de schutting.

Lees hier onze uitgebreide levering/plaatsingsvoorwaarden.

Definities

Afnemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt bij PRINS SCHUTTINGEN;

Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft aan PRINS SCHUTTINGEN voor het plaatsen van betonproducten;

Opdrachtnemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van PRINS SCHUTTINGEN handelt voor een afnemer of opdrachtgever;

Afnemer: natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen afneemt van PRINS SCHUTTINGEN.

Overwegingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere mondelinge of schriftelijke aanbieding, aanvraag, opdracht of overeenkomst tussen PRINS SCHUTTINGEN en

Afnemer, Opdrachtgever of Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

 1. Een Afnemer, Opdrachtgever of Opdrachtnemer wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden, als deze algemene voorwaarden uit hoofde van een eerdere overeenkomst reeds tussen hem en PRINS SCHUTTINGEN van toepassing zijn geweest;
 2. Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen PRINS SCHUTTINGEN enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, dan zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk jegens PRINS SCHUTTINGEN;

Voorwaarden

 1. Offertes/facturering

Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening tenzij anders is overeengekomen. Indien een 2e dan wel 3e offerte wordt uitgebracht vervallen de eerder uitgebrachte offertes (behalve als een andere soort erfscheiding wordt geoffreerd).

In de offerte kunnen voorwaarden worden omschreven waaraan de werkplek moet voldoen, zoals bereikbaarheid, uitgevlakt terrein, mogen werken aan beide zijden van een afscheiding e.d. Op grond van het vorenstaande is de offerteprijs berekend. Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt tot meerwerk (zie ook artikel 4). Wanneer PRINS SCHUTTINGEN niet met haar werk kan beginnen omdat aan de voorwaarden niet is voldaan, brengt zij meerkosten in rekening ad. 10% van de offerteprijs + transportkosten.

Een overeengekomen termijn voor de werkzaamheden is geen fatale termijn. Er kunnen zich feiten voordoen waaraan PRINS SCHUTTINGEN geen schuld heeft en een redelijke overschrijding van een termijn levert geen wanprestatie op. PRINS SCHUTTINGEN mag een opdracht in delen uitvoeren en per deel factureren en betaling achteraf afwachten alvorens verder te gaan. Wijzigingen in offertes/bevestigingen kunnen er toe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.

 1. Beëindiging overeenkomst

PRINS SCHUTTINGEN mag een opdracht onmiddellijk als beëindigd beschouwen:

– als op goede grond wordt gevreesd dat een opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer niet zal gaan of kunnen betalen;

– als een opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer niet voldoet aan het scheppen van werkbare voorwaarden zoals in de offerte zijn genoemd

(zie ook artikel 1);

– als een opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer gedurende de opdracht ernstig de uitvoering door PRINS SCHUTTINGEN verhindert;

– wanneer opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer deelfacturen onbetaald laat.

Indien de overeenkomst op een van bovenstaande gronden als beëindigd wordt beschouwd, is PRINS SCHUTTINGEN, onverminderd haar recht op schadevergoeding, niet meer gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.

 1. Garantie/retentie/klachten

PRINS SCHUTTINGEN verplicht zich om alles te doen aan een 100% correcte uitvoering van haar werkzaamheden en leveranties.

PRINS SCHUTTINGEN geeft:

– 5 jaar garantie op Douglas hout;

– 10 jaar garantie op geïmpregneerd hout (Vuren en Grenen);

– 20 jaar garantie op Nobifix tuinschermen en 10 jaar op Nobifix tuinpalen;

– 20 jaar garantie op haar geleverde betonproducten;

– 25 jaar garantie op hardhout

Kleurverschillen

Op kleurverschillen kan geen garantie worden gegeven. Kleuren van hout, metaal en beton zijn immers nooit 100% identiek te maken gelet op het karakter van de materialen. Bij twijfel aan een kleur (bijvoorbeeld n.a.v. een kleurkeuze via Internet), kan opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer zekerheid verkrijgen in de showtuin te Helmond.

Bij betonproducten kan altijd kalkuitbloeding optreden; hierop kunnen wij geen garantie geven (omdat dit niet te voorkomen is). Na verloop van tijd zal de kleur van de antraciet betonproducten teruglopen/lichter worden (dit valt niet onder de garantie). PRINS SCHUTTINGEN verkoopt speciale coating die u zelf door middel van een kwast kunt aanbrengen op de betonproducten zodat het product weer de oorspronkelijke kleur terugkrijgt.

Beton

Ondanks strikte kwaliteitsnormen en –controles van onze natuurlijke producten zand, grind, cement en water kan het zijn dat er oer meekomt met de grondstoffen in de betonmengsels en daarmee het eindproduct. Vaak uit dit zich in een bruine oer plek als roest. Het verschijnsel ‘oer plekken’ is niet te voorkomen, maar heeft daarentegen geen invloed op de kwaliteit van onze producten.

Tussen betonplaten met enkelzijdig motief kunnen kieren zitten daar de betonplaten nimmer volledig op elkaar aan kunnen sluiten. Bij beton schuttingen met enkelzijdig motief zal aan de achterkant pur worden gespoten om de platen vast te zetten in de palen. Dit is een product wat uit moet harden, de klant dient zelf na uitharding het overtollige pur met een niet al te scherp mesje te verwijderen. Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door PRINS SCHUTTINGEN geleverde producten leiden er toe dat elk recht van klachten en elke aanspraak op garantie vervalt. Het garantiebedrag beloopt nimmer méér dan wat door PRINS SCHUTTINGEN is geoffreerd of gefactureerd. De combi palen worden standaard met bol geleverd. Vlak of met diamantkop dient altijd specifiek om gevraagd te worden.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van betonproducten:

– Het ontstaan van grove scheuren of gaten in de materialen.

– Het spontaan kapot knappen van beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen.

– Betonrot binnen de garantietermijn.

Hout

Kromtrekken van en scheuren in het hout is inherent aan het product (valt buiten de garantie). Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring. Net zoals bij beton, geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct betreft. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier tevens geen garantie op gegeven.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

– Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.

– Productiefouten.

– Houtrot binnen de garantietermijn.

Klachten naar aanleiding van het plaatsen van een schutting door PRINS SCHUTTINGEN waar geen garantie op wordt gegeven:

– Stormschade

– Verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden wordt hier geen garantie op gegeven.

Eigendomsvoorbehoud

PRINS SCHUTTINGEN blijft eigenaresse van al de door haar geleverde en/of verwerkte goederen totdat alle schulden jegens PRINS SCHUTTINGEN door opdrachtgever / afnemer zijn voldaan.

Blokhut profiel schutting

Een blokhut profiel schutting bestaat uit gestapelde balken met een mes/groef profiel. Deze balken worden in de sponning van de betonpaal geschoven en worden daarna aangeklopt. Omdat het hout werkt door weersinvloeden kan het voorkomen dat er kieren ontstaan tussen deze blokhut profielen. Het hout werkt namelijk naar boven toe omdat daar de meeste ruimte is. Deze klacht valt niet onder de garantie.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

– Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.
– Productiefouten.
– Vroegtijdig houtrot.

Klachten

Klachten na het plaatsen van een schutting door PRINS SCHUTTINGEN dienen schriftelijk kenbaar worden gemaakt op het goedkeuringsformulier en binnen 8 dagen na constatering en/of einde van de werkzaamheden aan PRINS SCHUTTINGEN worden gemeld. Na deze termijn worden geen klachten in behandeling genomen en komen opdrachtgever/afnemer/opdrachtnemer geen aanspraken meer toe jegens PRINS SCHUTTINGEN uit hoofde van die klacht. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Werkplek

 1. PRINS SCHUTTINGEN is enkel dan in staat een product correct te plaatsen indien (niet limitatief)
 2. De grond bouwrijp en vlak (waterpas) is;
 3. De grond vrij van obstakels als straatwerk, funderingen, bomen, oude schuttingen wortels en puin is;
 4. De waterstand niet te hoog is;
 5. Er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden;
 6. Er aan beide zijden van de plek waar het product geplaatst dient te worden een werkruimte van minimaal 50 centimeter aanwezig is.
 7. PRINS SCHUTTINGEN niet door het woonhuis, garage dan wel andere opstal dient te gaan alvorens zij in de gelegenheid wordt gesteld het product te plaatsen. Indien dit wel het geval is, zijn hieraan meerkosten verbonden tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
 8. Opdrachtgever voldoet aan alle eisen die PRINS SCHUTTINGEN in haar offerte aan de werkplek stelt;
 9. Opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die PRINS SCHUTTINGEN m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.
 10. Werkzaamheden zoals het af voeren van de vrijgekomen grond rondom de schutting, her bestraten van het bouwterrein en het aanleggen van de tuin rondom het bouwterrein, vallen niet onder de taken en dus de verantwoordelijkheden van PRINS SCHUTTINGEN.
 11. Indien aan bovengenoemde condities door opdrachtgever niet voldaan wordt, maar de overeenkomst niet als beëindigd wordt beschouwd in de zin van artikel 2, vloeit hieruit meerwerk voor PRINS SCHUTTINGEN voort. PRINS SCHUTTINGEN brengt alle meerkosten die zij dientengevolge moet maken in rekening aan opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met de materialen binnen een straal van 25 meter van de werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van opdrachtgever komen.
 13. PRINS SCHUTTINGEN of haar opdrachtnemer werkt op basis van door de opdrachtgever aangeleverde schetsen. Deze schetsen blijven ten alle tijden eigendom van opdrachtgever en opdrachtgever staat garant voor de feitelijke- en technische juistheid van de schetsen. PRINS SCHUTTINGEN is in geen geval aansprakelijk voor verkeerd geplaatst werk of schade ontstaan als gevolg van een onjuiste schets. Indien vertraging of meerwerk ontstaat als gevolg van het aanleveren van een onjuiste schets, dan worden eventuele meerkosten bij opdrachtgever in rekening gebracht. Wordt geen schets aangeleverd, dan is PRINS SCHUTTINGEN en/of opdrachtnemer in geen enkel geval aansprakelijk voor het uitgevoerde werk.

4. Erfafscheiding

 1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. PRINS SCHUTTINGEN is nimmer aansprakelijk voor het niet plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Opdrachtgever dient er, voorafgaand aan het plaatsen evenals tijdens het plaatsen van de erfafscheiding, op toe te zien dat de erfafscheiding op de juiste plek geplaatst wordt.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk jegens derden voor de plek waar de erfafscheiding geplaatst wordt.

Opdrachtgever vrijwaart PRINS SCHUTTINGEN voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfafscheiding geplaatst is.

Betaling/kosten bij non-betaling

 1. Betaling door particulieren;

Indien er een erfscheiding geplaatst wordt door PRINS SCHUTTINGEN dient 80% vóór aanvang van de werkzaamheden en 20% na gereedkomen van de werkzaamheden voldaan te worden via bankoverschrijving binnen 7 dagen na plaatsing of 100% contant aan de bouwploeg op de dag van plaatsing. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Pinnen op locatie is niet mogelijk.

      2. Betalingen voor bedrijven;

Dit is altijd 30 dagen na factuurdatum mits schriftelijk anders overeen is gekomen. Na het verstrijken van deze termijn is afnemer automatisch in verzuim en is hij een boeterente verschuldigd van 1% per maand of deel daarvan tot de voldoening.

Ingeval van faillissement, liquidatie van de onderneming of surseance van betaling is de schuld aan PRINS SCHUTTINGEN onmiddellijk opeisbaar.

Bij noodzakelijk incasso mag PRINS SCHUTTINGEN buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen volgens de staffel incassokosten, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl (zoek op: staffel BIK).

 1. Aansprakelijkheid/overmacht

PRINS SCHUTTINGEN is voor de door haar veroorzaakte schade slechts aansprakelijk tot het bedrag van haar facturen, c.q. tot het bedrag wat door haar verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

 1. Op de met u afgesproken plaats(en) voert PRINS SCHUTTINGEN de werkzaamheden van de offerte uit.

Wanneer PRINS SCHUTTINGEN graafwerk moet verrichten doet zij die geheel voor risico van de opdrachtgever, behalve in het geval dat aan PRINS SCHUTTINGEN schriftelijk de exacte officiële locatie van leidingen/kabels e.d. wordt opgegeven. PRINS SCHUTTINGEN mag aan de hand van verstrekte gegeven haar werkschema aanpassen.

 1. Wanneer schade ontstaat wegens het ontbreken van gegevens betreffende leidingen e.d., verklaart opdrachtgever zich aansprakelijk te achten voor eventuele schade en vrijwaart PRINS SCHUTTINGEN voor claims van derden. Uiteraard blijft PRINS SCHUTTINGEN aansprakelijk voor schade welke door ondeskundigheid/schuld van PRINS SCHUTTINGEN ontstaat. PRINS SCHUTTINGEN en opdrachtgever zullen eventuele geschillen voorleggen aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
 2. Stormschade en schade als gevolg van verzakking van de bodem, zijn van garantie uitgesloten.
 3. Annulering is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. In geval van annulering van de overeenkomst brengt PRINS SCHUTTINGEN 10% van het overeengekomen bedrag in rekening. Is geen mogelijkheid tot annulering overeengekomen, terwijl opdrachtgever wel annuleert, dan is sprake van toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van opdrachtgever waarbij opdrachtgever direct in gebreke is. Annuleren kan kosteloos tot 10 dagen voor aanvang werkzaamheden.

Verdere aansprakelijkheid

Levering van goederen vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer indien:

 1. de zaak is opgehaald door afnemer;
 2. vanaf het moment dat de goederen door PRINS SCHUTTINGEN geladen zijn en als zaak worden vervoerd naar de werkplek en daar zijn gelost. Afnemers kunnen het vervoer zelf verzekeren (dit geldt niet voor als de schuttingbouwers de materialen meenemen ten behoeve van het plaatsen van een erfscheiding bij een klant);
 3. transporteur tekent voor goede ontvangst van de goederen.
 4. Eventuele klachten over de levering af fabriek van materialen dienen binnen 72 uur na levering via email bij ons gemeld zijn:

info@schuttingenplaatsen.nl. Klachten die binnenkomen na 72 uur worden niet meer in behandeling genomen. Indien de opdrachtgever het geleverde niet binnen 72 uren op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering akkoord te hebben bevonden.

Overmacht wordt geacht aanwezig te zijn in bijvoorbeeld de gevallen van:

– stakingen bij toeleveranciers;

– algemene vervoers- en weer problemen;

– ziekte van personeel of directie van PRINS SCHUTTINGEN.

Overmacht moet –met opgave van redenen- schriftelijk door PRINS SCHUTTINGEN worden ingeroepen. Door de overmacht worden alle verplichtingen van PRINS SCHUTTINGEN opgeschort en er ontstaat wederzijds geen recht op schadevergoeding.

 1. Geschillenregeling/toepasselijk Recht.

Elk geschil zal door beide partijen worden voorgelegd aan de rechtbank ‘s-Hertogenbosch. PRINS SCHUTTINGEN is niet verplicht en niet bereid geschillen te laten beslechten door een beroepsorganisatie of een arbitragecommissie. Op de overeenkomsten van PRINS SCHUTTINGEN is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Overige bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

PRINS SCHUTTINGEN behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen, waarbij PRINS SCHUTTINGEN zich verplicht de gewijzigde Algemene Voorwaarden toe te zenden aan een ieder waarop reeds Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De wijziging gaat in op de datum die in de toezending wordt genoemd, doch uiterlijk één week na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden.

Aldus opgemaakt te Helmond op 3 mei 2007 en gewijzigd op 1 februari 2019

PRINS SCHUTTINGEN gevestigd en kantoorhoudende aan Verdunplein 17, Box A3608, 5627SZ, Eindhoven (geen bezoek adres).

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 65811461.

Scroll to Top